• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Səmərəlilik və təsirlilik

Müəssisənin idarə edilməsinin keyfiyyəti, onun öz məqsədinə çatması üçün idarəedicinin (menecerin) resurslardan nə dərəcədə səmərəli və təsirli bir şəkildə istifadə etməsidir.

 

MENECMENT FUNKSİYALARI

MENECMENT FUNKSİYALARI.

İdarəetmə bir proses kimi müəyyən funksiyaları yerinə yetirir. İdarəetmənin funksiyaları, bir qayda olaraq, onun predmeti olan iqtisadi proses və hadisələrin mahiyyətini dərk etmək və müəyyən tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi əsasında onların hərəkətini müəyyən olunmuş məqsədə yönəltmək üçün konkret əmək növlərinin məcmusudur.

Planın növləri

Planlar əhatə etdikləri sahəyə görə strateji, taktiki və əməliyyat planları, əhatə etdikləri müddətə görə qısa müddətli, orta dövrlü və uzun 

Planlaşdırmanın üstün və zəif cəhətləri

Planlaşdırmanın üstün cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

Planlaşdırma dövrünün mərhələləri

Planlaşdırma idarəetmənin əsas funksiyası kimi, məqsədlərin müəyyən edilməsi, imkanların tədqiqi, alternativ variantların

Baxış rejimini seçin :