• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Planlaşdırma nədir?

İqtisadiyyatın günü-gündən inkişafı, rəqiblərin mövcudluğu, texnologiyanin tez-tez dəyişməsi, müəssisədə

 

Təşkiletmə

İdarətetmənin funksiyalarından biri də təşkiletmədir. Bu funksiya müəssisənin fəaliyyət proseslərinin həyata keçirilməsi istiqamətlərinin təşkilində mühüm rol oynayır. 

Təşkiletmənin vəzifəsi müəssisədə ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinə, şəxslərə və maddi vasitələrə münasibətləri elə formalaşdırmaqdan ibarətdir ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq ən az xərclə mümkün olsun.

Təşkiletmə dövrünün mərhələləri

Təşkiletmənin tərifinə daha geniş məzmunda nəzər saldıqda təşkiletmə prosesinin mərhələləri də müəyyən olunur. Bu mərhələlər altı başlıq altında qruplaşdırıla bilər.

Təşkiletmənin idarəetmə prosesində

Təşkiletmə idarəetmənin funksiyalarından biri olmaqla planda qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün görüləcək bütün tədbirlərin dəqiqləşdirilməsi, işləri idarə edəcək şəxslərin və aralarındakı əlaqələrin təyin olunması, yer, vasitə və üsulların hazırlanmasını əhatə edir. 

Müəssisələrdə təşkiletmənin əsas prinsipləri

Təşkiletmə prosesinin təsirliliyi bir başqa ifadə ilə məqsədlərə uyğunluğunu və bu müddətin müəyyən prinsiplər istiqamətində tamamlamasını tələb edir.  Bu şəkildə yaradılan təşkilati quruluş, fəaliyyətlər üçün möhkəm bir infrastruktur yarada bilir. Bu qanunların ən əhəmiyyətliləri isə bunlardır:

Baxış rejimini seçin :