• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

FREDERİCK W. TAYLOR VƏ ELMİ İDARƏETMƏ NƏZƏRİYYƏSİ

Frederick Winslow Taylor(1856-1915), Amerikalı maşın mühəndisi və sənayə menecmenti üzrə mütəxəssis. Sənayenin məhsuldarlığını artırmaq üçün sistemli şəkildə fəaliyyət göstərən ilk insan olaraq bilinir. Taylorun çalışmaları və  qurduğu Elmi İdarəetmə Prinsipləri Sənaye mühəndisliyinin özüllərindən olmuşdur.
 

ELMİ İDARƏETMƏ NƏZƏRİYYƏSİ

Müasir idarəetmənin inkişafı XIX əsrin son 10 illiyinə, sənaye inqilabının Avropa və Amerikadan çəkildiyi dövrdən sonraya təsadüf edir. Yeni iqtisadi şəraitdə bütün təşkilat növünün (siyasi, təhsil və iqtisadi) idarəediciləri müştərilərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ən yaxşı yolları tapmaq üçün əllərindən gələni edirdilər. 

X və Y Nəzəriyyələri

Douglas Mc Gregor “Müəssisələrin İnsan Tərəfi” adlı kitabında müəssisə daxilindəki menecerlerin davranışlarının digər fərdləri qavrama şəkli və analiz etmə qabiliyyəti ilə əlaqəli olduğunu müdafiə etməkdədir.

İDARƏETMƏ NƏZƏRİYYƏLƏRİ

Ümumiyyəylə müasir idarəetmə nəzriyyəsi 19-cu əsrin son 10 illiyindəmeydana gəlmişdir. Bu zamandan bəri bir çox iqtisadi, texniki və mədəni dəyişikliklər baş vermişdir.
Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi cədvəl 1.1-dəki mərhələləri keçərək indiki formasıyla günümüzə gəlib çıxmışdır.

MAX WEBER və "Bürokratik İdarəetmə nəzəriyyəsi"

Max Weber-in üzərində dayandığı bürokratiya, gündəlik dildə istifadə edilən "işlərin yola verilməsi", "gecikdirilməsi" mənasının tam əksinə təsirlilik baxımından ideal bir təşkilat quruluşunu göstərməkdədir.
Baxış rejimini seçin :