SWOT, PESTEL, 5 Forces və TOWS analizlərinin konsaltinqi

AzMarketing.az

- Müəssisənin daxili və xarici analizinin reallaşdırılması;

zəif və üstün cəhətləri, təhdid və risklərinin 

müəyyən olunması;

- Müəssisənin nəzarət edə bilmədiyi, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni, texnoloji, qanuni və ətraf mühit ilə bağlı faktorların dəyərləndirilməsi;

- Tədarükçülərin, rəqiblərin, vasitəçilərin müqayisəedici və rəqabətcil üstünlüklərinin müəyyən olunması və analizi.