PSİXOLOJİ İDARƏETMƏ

AzMarketing.az

 Müəssisə daxilində yarana biləcək münaqişələrin həlli yolları, işçilərə bir sosial fərd kimi yanaşmaların texnikası, Mobbing, iş üçün fiziki mühitin yaradılması, işçilərin bu fiziki mühitə adaötasiyasının təmin edilməsi, işçilərlə davranış proseslərinin kodeksi.